מידע לסטודנט

examלוח מבחנים

תואר ראשון

תואר שני

סמסטר א' סמסטר ב'
שנה א' ב' שנה א' ב'

calendarמערכת שעות

תואר ראשון

תואר שני

סמסטר א' סמסטר ב'
שנה א' ב' שנה א' ב'

infoרישום

הנחיות לרישום

כל תלמיד נדרש להגיש עד תחילת השנה האקדמית טופס לימודים שנתי המכיל תוכנית לימודים לכל אחד מהסמסטרים שבו הוא רשום ללימודים. טופס הלימודים מהווה הצהרה של התלמיד בדבר הקורסים שהוא מתכוון ללמוד במהלך השנה. הצהרה זו מחייבת את התלמיד לצרכים אקדמיים ולצרכי שכר לימוד.